پسماندهای پزشکی یا بیمارستانی به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها ، مراکز بهداشتی ، درمانگاهها ، آزمایشگاههای تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود . البته سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی مشمول این تعریف نمی شوند .

با توجه به این که جمع آوری اینگونه پسماندهای اغلب توسط خودروهای مکانیزه (پرس ) یا سایر خودروهای روباز صورت می گیرد که در هر صورت موجبات ریزش خونابه و شیرابه های به شدت آلوده را در محیط و سطح کوچه و خیابان فراهم آورده است لذا در حال حاضر و با توجه به حساسیتی که بر روی پسماندهای عفونی بیمارستانها در خصوص حمل و جابجائی آنها در محیط وجود دارد ، دانشگاههای علوم پزشکی موظف شدنه اند و در حال پیگیری جهت تبدیل وضع این پسماندها به پسماندهای عادی هستند که بتوان نحوه مدیریت پسماندهای عادی را در این خصوص نیز اعمال کرد . لذا یکی از بهترین روشها در این خصوص استفاده از زباله سوزها در مقیاس بیمارستانی یا اتوکلاوها جهت بی خطر سازی پسماندهای عفونی هست . در صورتی که پسماند عفونی بی خطر گردد ، همانند پسماندهای عادی جمع آوری و در محل دفن پسماندهای عادی نیز مدیریت خواهد شد . ولیکن در صورتی که به عنوان پسماند عفونی جمع آوری و حمل گردد الزاما باید در محدوده ای دور از دسترس افراد باشد به نوعی که انجام تفکیک و بازیافت کاملا ممنوع و کلا غیر ممکن باشد . چنانچه اصول صحیح دفن پسماندهای عفونی رعایت گردد ، نتنها مانع از سوء استفاده توسط دوره گردها خواهد شد بلکه از شیوع بیماریهای گوناگون در سطح جامعه نیز جلوگیری خواهد شد .