به کلیه پسماندهائی گفته می شود که بصورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها ، روستاها و خارج ار آنها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.این نوع پسماند به خودی خود و در حالت عادی به عنوان زباله عادی تلقی شده و توسط کارگران از درب منازل جمع آوری و حمل می شود . بر اساس ضوابط شهرداری و استانداردهای زیست محیطی ضروریست خودروهای فعال در این بخش بصورت سرپوشیده بوده و کارگران نیز با دستکش و کفش و ماسک و لباس با رنگ متفاوت فعالیت نمایند . لیکن در ورای این پسماندها و گاها توما با هم پسماندهائی از منازل و به عنوان پسماند پسماند عادی دفع میگردد که در اصل به هیچ عنوان عادی نبوده و جزء پسماندهای خطرناک یا صنعتی یا ویژه طبقه بندی می گردد . بدیهی است برای مدیریت بر این دسته از پسماندها تمهیدات متفاوتی اندیشیده شده که بدون همراهی و همکارری خانوده ها ممکن است سالها طول بکشد تا به عنوان یک قانون الزام آور مورد توجه شهروندان واقع گردد . لذا این شرکت در راستای اهداف محیط زیستی خود نسبت به ارائه خدمات به این دسته از شهروندان که مایل به تفکیک پسماندهای خطرناک از سایر پسماندهای خود می باشند نیز اقدام می نماید.