رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست در مراسم افتتاحيه روز پاكسازي و نظافت عمومي در اهواز، گفت: در امر پاك سازي اگر چه جمع آوري زباله و پسماند حايز اهميت است؛ اما ضروري است گستره پاك سازي وسيع تر و ساماندهي شود. محمدجواد محمدي زاده خاطرنشان كرد: تا سال گذشته بعضي از زباله هاي خطرناك براساس ضوابط بين المللي براي امحا به برخي كشورهاي اروپايي منتقل مي شد، ولي اكنون در چند نقطه كشور ظرفيت سازي شده و همه زباله هاي خطرناك در داخل كشور قابل دفع است. وي با يادآوري اين كه روزانه 45 تا 50 هزار تن زباله خانگي در كشور توليد مي شود، اظهار كرد: شهرداري ها و دهياري ها متولي جمع آوري پسماندهاي خانگي هستند كه در اين زمينه ظرفيت سازي خوبي شده است، همچنين روزانه 420 هزار تن زباله هاي كشاورزي در كشور توليد مي شود كه اگرچه خطر جدي ندارد، ولي به علت حجم بسيار بالاي اين نوع زباله، وضعيت آن بايد به خوبي مديريت شود.