تولید کودهای ریزمغذی با بازیافت لاستیک های فرسوده در دانشگاه صنعتی اصفهان ...

92/03/20

نخستین‌بار پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان با تبدیل یک تهدید به فرصتی اقتصادی، موفق به تولید انواع کودهای عناصر ریزمغذی و ماده اصلاحی خاک با بهره‌گیری از لاستیک¬های فرسوده خودروها شدند.