انواع پسماند در مدرسه ...92/01/13
 
پسماند واحدهاي آموزشي، عموماً به دو نوع پسماند تر و خشك تقسيم مي شوند.    

پسماند تر: در واحد آموزشي پسماند تر شامل باقي مانده خوراكي، دستمال كاغذي، روزنامه يا كاغذي است كه خشك نباشد و به مواد ديگر آلوده شده باشد مانند برگ و شاخه درختان، پودر گچ باقي ماندهاز تخته و...    

پسماندخشك:

لوازم التحرير از كار افتاده، دفتر مشق، جزوه يا كتاببه درد نخور و نوشته شده، بطري و جعبه نوشيدني شير، آب و آب ميوه و كيسه هاينايلوني و آلومينيومي و پلاستيكي كه مواد خوراكي در آن قرار گرفته بودند، ظروف شيشهاي، قوطي كنسرو، قطعات چوبي، لوازم برقي و الكترونيكي از كار افتاده، قطعات آهني وفلزي اسقاط شده و كالاهاي مشابه، زباله خشك به شمار مي روند. 
تمامي زباله ها بايد تقسيم بندي شده و درانبار نگهداري شوند تا آماده فروش شود.زباله هاي خشك در صورتي كه درست جداسازي شوند مستقيماً مي توانند با قيمت بالاتري در يك واحدصنعتي بازيافت خريداري شوند. 
در صورت كمبود امكانات بايد در حياط مدرسه و در اتاق ها دو عدد سطل جداگانه قرار داد تا يكي جهت زباله تر و ديگري محل قرار گرفتن زباله خشك باشد