تکنولوژی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیونتکنولوژی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون - تصویر 1

فرافیلتراسیون Ultra Filtration اصولاً یک روش جدا کننده برای آب با فشار پایین است.فیلترهایUF معمولاً درفشارهای مختلف بین 5/0 تا 1 بارعمل میکنند ودارای منافذی بین 01/0 تا 1/0 میکرون می باشند. بنابراین ممبرانهای UF ازعبورذرات بزرگترازتقریباً 01/0 تا 1/0 میکرون جلوگیری می کند.
سیستم UF آخرین تکنولوژی جایگزین سیستمهای متداول نظیرSand filter وUV وBag filter می باشد . روشهای متداول امروزی نمی تواند ویروس ومیکروب را ازآب جدا کند درحالیکه UF میتواند ذرات جامد،شن،ماسه وباکتری وویروس ومواد آلی ومضرراازآب جدا کرده وآب قابل شرب تولید کند.تکنولوژی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون - تصویر 3
روش فیلتراسیون UF، تکنولوژی اثبات شده ای با توانایی حذف ذرات درحدود 1/0 تا 01/0 میکرون میباشد که درژاپن ، آمریکا واروپا توسعه یافته است وروشی است برای جداسازی 99% ویروس وباکتری. ممبرانهای UF کدورت آب تولیدی را کاسته ودرنتیجه کارائی آب تصفیه شده راافزایش میدهند.
 
 
 
 
تکنولوژی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون - تصویر 2
 
مزیت مهم سیستم UF به عنوان بخش پیش تصفیه سیستمهای RO به شرح زیراست:
·        افزایش طول عمرممبرانها به دلیل کاهش ذرات ورودی به RO تا 2/0 N.T.U
·        عدم نیاز به کلر یا ازن دربخش پیش تصفیه درنتیجه کاهش خطرسوراخ شدگی ممبران.
·        حذف بخشی ازمواد آلی
·        کاهش SDI و افزایش دوره زمان شستشوی ممبرانها.