پسماندهای ویژه ، پسماندهائی است که حداقل یکی از خواص ذیل را داشته باشند :

1-سمی باشند

2- بیماری زا باشند

3- قابل انفجار یا اشتعال باشند

4- خورندگی بالائی دارند

5 - در مجموع نیاز به مراقبت های ویژه داشته باشند

6- گاهی ممکن است بخشی از پسماندهای پزشکی ( فیلمهای رادیولوژی و... ) یا کشاورزی (قوطی ها و بسته بندیهای محتوی سموم و..) یا عادی (کیتهای الکترونیک - ظروف محتوی داروهای فاسد شده - انواع باطری های موبایل و... قوطی های محتوی اسپری ها و حشره کش ها و... ) یا صنعتی نیاز به مدیریت خاص داشته باشند . این گروه نیز به

عنوان پسماند ویژه دشته بندی می شوند .