قانون مدیریت پسماند در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان رسید و آئین نامه اجرائی آن نیز در سال 84 تصویب و به قانون مذکور پیوست شد . لیکن از زمان تصویب قانون مدیریت پسماند تا کنون متاسفانه شیوه نامه اجرائی این قانون که رکن اساسی و بسیار مهم جهت فراگیر شدن و عملیاتی نمودن مفاد این قانون است توسط وزارت کشور و کارشناسان مرتبط با موضوع ، تهیه نشده و همچنان قانون مدیریت پسماند و مجریان این قانون را بلاتکلیف گذاشته است . در این آشفته بازار ،  بلاتکلیفی از یک طرف و نیاز مبرم به دست آوریز و راهکار قانونی از طرف دیگر ، شهرداریها و نهایتا سازمان های بازیافت و سازمانهای مدیریت پسماند در کشور را وادار ساخته تا بصورت پراکنده و سطحی و بدور از هرگونه جامع نگری نسبت به تهیه شیوه نامه های محلی و بومی اقدام نمایند که این موضوع به هیچ عنوان با اهداف کلی وزارت کشور و مدیریت های کل محیط زیست سازگار نبوده و در مواردی نیز راه را به خطار می روند . لذا بر سازمانهای حفاظت محیط زیست هست که ضمن پیگیری های جدی ، تهیه و ابلاغ شیوه نامه مذکور را از وزارت محترم کشور درخواست نمایند .