شرکت پارس پسماند پایدار با توجه به توان تخصصی و اجرائی خود ، آماده ارائه خدمات مشاوره فنی و تخصصی در زمینه جمع آوری - ذخیره سازی موقت - حمل و دفع انواع پسماندها شامل :

- برگزرای دوره های آموزش تخصصی مدیریت انواع پسماند

- پسماندهای عادی

- پسماندهای بیمارستانی

- پسماندهای خطرناک

- پسماندهای کشاورزی

- پسماندهای ساختمانی

- ترانشه برداری ، بسترسازی و عایق بندی محل دفن انواع پسماند - لاگون - حوضچه و استخر جهت مصارف مختلف

- تهیه و توزیع دستگاههای امحاء زباله های عفونی و...

- تهیه ، نصب و پشتیبانی از دستگاههای خوددریافت پسماند خشک در استان یزد

- تهیه و توزیع مخازن زباله شهری و....می باشد.