شرکت پارس پسماند پایدار در زمینه تصفیه هوا و رفع آلایندگی در صنایع مختلف دارای تجارب ارزنده و موفق بوده است به نحوی که تمام فعالیتهای خود را مبتنی بر صدور تائیدیه توسط سازمان محترم محیط زیست میداند و در این خصوص ضمانت می نماید.

شرکت پارس پسماند خود را متعهد می داند در مرحله نخست ، ضمن بررسی سیستم های موجود ، نسبت به بهینه سازی آنها اقدام و عندالزوم اقدام به طراحی و جایگزینی سیستم جدید نماید .