- آموزش و مشاوره در زمینه استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت بهداشت ایمنی و محیط زیست ( HSE-  IMS )

- ارزیابی اثرات زیست محیطی کلیه پروژههای فنی مهندسی و  عمرانی

- مشاوره تخصصی در خصوص روشها و نحوه تولید انواع کود کمپوست و  ورمی کمپوست  ( کودهای ارگانیک)

-مشاوره در امور خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی کلیه مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی